Zasiłek dla bezrobotnych, a prace dorywcze

Od trzech miesięcy pobieram zasiłek dla bezrobotnych. Nie mogę znaleźć stałego zatrudnienia, ale ostatnio zaproponowano mi dorywcze prace na umowę o dzieło. Czy mogę je podjąć, nie rezygnując ze świadczenia z Urzędu Pracy. Czy jest kwota, jaką mogę dorobić do zasiłku?

Zgodnie z ustawą z 20 kwietnia  2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w pierwszej kolejności należy podkreślić, że nie wszystkie osoby mogą pobierać zasiłek. Jest to świadczenie przeznaczone dla osoby bezrobotnej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 tejże ustawy bezrobotnym jest osoba: „ niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy”. Na podstawie zapisów tej ustawy należy stwierdzić, że aby posiadać status osoby bezrobotnej należy m. in. nie podejmować innej pracy zarobkowej. Terminem innej pracy zarobkowej możemy określić zatrudnienie zleceniobiorcy na podstawie umowy zlecenia bądź też wykonywanie pracy zarobkowej na podstawie umowy o dzieło. Pomimo tego, że umowa zlecenia oraz umowa o dzieło są umowami regulowanymi przez Kodeks cywilny, a umowa o pracę przez Kodeks pracy – wszystkie te formy zatrudnienia wymienione zostały w ww. ustawie.

W związku z tym nawiązanie stosunku zobowiązaniowego poprzez zawarcie umowy o dzieło będzie wyczerpywało pojęcie pracy zarobkowej zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nawiązanie takiej umowy spowoduje pozbawienie statusu osoby bezrobotnej, a co za tym idzie zasiłku.  Należy dodać, że zgodnie z art. 74 „bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu siedmiu dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej”. Po powiadomieniu powiatowego urzędu pracy o podjęciu innej pracy zarobkowej osoba bezrobotna zostaje pozbawiona tego statusu. Ważne jest to, że zatajenie faktu nawiązania umowy na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło i równoległe pobieranie zasiłku dla osoby bezrobotnej będzie rodziło negatywne konsekwencje prawne wynikające z ww. ustawy.

Mam pełną świadomość, że rynek pracy w naszym mieście jest bardzo ciężki, a trudny czas dla przedsiębiorców nie sprzyja zatrudnianiu pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Zawsze zachęcam osoby bezrobotne do aktywizacji, która może podnieść ich kwalifikacje zawodowe. W powiatowym urzędzie pracy jest wiele kursów i szkoleń pomagającym wrócić na rynek pracy. Dodatkowo warto porozmawiać z doradcą zawodowym, który nakreśli jak kształtuje się zapotrzebowanie na naszym rynku pracy. Może warto będzie uzupełnić wykształcenie lub uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe co może przełożyć się na zatrudnienie – czego szczerze życzę.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.