W Ostrołęce o kierunkach rozwoju Mazowsza

Najlepsze kierunki rozwoju dla całego województwa mazowieckiego ma pozwolić wypracować seria spotkań samorządowych władz Mazowsza z przestawicielami miast , gmin i powiatów w poszczególnych jego częściach. Jedno z takich spotkań odbyło się w poniedziałek 11 czerwca w Ostrołęce.

Źródło zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Poniżej komunikat Urzędu Marszałkowskiego na temat planowanych kierunków rozwoju, jak również różnych form wsparcia udzielonych regionowi ostrołęckiemu, o czym sukcesywnie informowaliśmy w serwisie Rozmaitosci.com.

Źródło zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Wspólnie z samorządowcami, ekspertami, organizacjami pozarządowymi władze Mazowsza rozmawiają o priorytetach, celach i wyzwaniach dla województwa mazowieckiego. Organizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie na terenie całego regionu debaty mają pomóc w wypracowaniu optymalnych kierunków rozwoju dla całego województwa. Dziś konferencja odbyła się w Ostrołęce.

– Mamy jasną wizję rozwoju Mazowsza, o której chcielibyśmy porozmawiać. Porozmawiać o tych 20 latach, które mijają, ale również o tym, co przez najbliższe 5-10 lat musimy zrobić w poszczególnych subregionach Mazowsza, aby w dalszym ciągu utrzymać dynamiczny rozwój gospodarczy regionu, rozwiązywać problemy społeczne oraz dbać o to, aby zapewnić naszej całej mazowieckiej wspólnocie godne warunki życia. Wiele udało się już zrobić, ale przed nami są kolejne wyzwania. Dlatego rozmawiamy o kierunkach rozwoju Mazowsza w sposób precyzyjny i konkretny, aby być na nie przygotowanym i wypracować najlepsze rozwiązania – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego oraz wsparciu unijnemu subregion ostrołęcki przeszedł ogromne zmiany, które widoczne są w każdej gminie i miejscowości. Ich efektem są nowe i zmodernizowane drogi, wyremontowane i wyposażone placówki zdrowotne i kulturalne, a także nowoczesne obiekty sportowe i place zabaw. W sumie do subregionu ostrołęckiego trafiło już ponad 974 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz przeszło 1,6 mld zł z UE. Wsparcie unijne pochodziło z programów ZPORR 2004-2006, RPO WM 2007-13, PROW 2007-13, a także RPO WM 2014-20 i PROW 2014-20.

– Ostatnie 20 lat to czas wielkich zmian nie tylko politycznych, ale też gospodarczych i społecznych. Mazowsze przez ten czas rozwijało się bardzo dynamicznie. Świadczą o tym kilometry nowych i zmodernizowanych dróg, nowoczesny szpitalny sprzęt czy wyremontowane instytucje kultury. Ostatnie lata to czas aktywnej pracy na rzecz naszego regionu. Dziś chcemy rozmawiać o kierunkach rozwoju Mazowsza na najbliższych kilka lat. Jestem przekonana, że wspólnie z ekspertami, samorządowcami czy przedsiębiorcami wypracujemy optymalne rozwiązania – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Warto również podkreślić, że tylko do tej pory w ramach obecnej perspektywy finansowej – RPO WM 2014-2020, beneficjenci z subregionu ostrołęckiego złożyli 538 wniosków, w których ubiegają się o 743,3 mln zł z UE. Zatwierdzone do dofinansowania zostały 243 projekty na łączną kwotę wsparcia 411,7 mln zł. Podpisane zostały już 224 umowy, co oznacza, że wnioskodawcy mają do wykorzystania ok. 394 mln zł. Do największych projektów należą m.in. inwestycje drogowe, a wśród nich przebudowa ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego w Ostrołęce (część drogi wojewódzkiej nr 627) – 25,7 mln zł, budowa układu drogowo-infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele – 23,4 mln zł, budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – 17,6 mln zł. Do tego typu inwestycji dochodzą budowa ścieżek rowerowych w Ostrowi Mazowieckiej – 15,9 mln zł, zrównoważony rozwój mobilności miejskiej w Ostrołęce – prawie 26 mln zł.

Poza tym duże dotacje uzyskano na ochronę zdrowia – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce będzie miał innowacyjny system dystrybucji leków i e-usługi (ok. 5,5 mln zł) oraz rehabilitację kardiologiczną (7,4 mln zł), a SPZZOZ w Wyszkowie zainwestuje w infrastrukturę służącą diagnozowaniu i leczeniu chorób kardiologicznych oraz onkologicznych (5,3 mln zł).

Dużym projektem jest też stworzenie Edukacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym – dzięki rewitalizacji terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II Wojny Światowej (pow. przasnyski) – 11 mln zł. Kolejny etap kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego uzyskał 9,1 mln zł wsparcia. W przasnyskim starostwie powstanie też Centrum Aktywizacji Biznesu (ponad 6,1 mln zł).

Maków Mazowiecki uzyskał dotację 5,5 mln zł na rewitalizację centrum starego miasta – projekt Miasto Dwóch Kultur. Również w Makowie odrestaurowany będzie zabytkowy budynek modlitewny Bet-Hamidrasz pochodzący z 1873 r. (ponad 993 tys. zł)

DROGI

Jednak na co dzień nie widzimy kwot, ale konkretne inwestycje. W sumie na budowę i rozbudowę blisko 1,3 tys. km dróg zarówno wojewódzkich, jak również gminnych i powiatowych w subregionie ostrołęckim samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 323 mln zł ze środków z własnego budżetu. Pomogły także fundusze unijne. Tylko w latach 2004-2013 na realizację projektów drogowych beneficjenci z tej części regionu otrzymali ponad 297 mln zł z UE.

Drogi wojewódzkie
Sieć dróg wojewódzkich Mazowsza zarządzanych przez MZDW obejmuje ponad 2,8 tys. km. Ich stan z roku na rok jest coraz lepszy, co przekłada się również na komfort podróżowania i bezpieczeństwo mieszkańców.

– Przez ostatnich 20 lat przebudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy większość dróg wojewódzkich na terenie subregionu ostrołęckiego. To był dobry czas na tego typu działania. W dalszym ciągu zajmujemy się poprawianiem jakości podróżowania. Szczególną troską otaczamy niezmotoryzowanych użytkowników dróg. Dlatego wspólnie z lokalnymi samorządami budujemy chodniki i ścieżki rowerowe. To w tym subregionie nasz priorytet na najbliższe kilka lat – mówi Mariusz Kozera zastępca dyrektora ds. Inwestycji MZDW w Warszawie.

Największe dotacje drogowe zasiliły m.in.:

· rozbudowa całej długości (blisko 24 km) drogi woj. nr 617 relacji Przasnysz – Ciechanów (24,3 mln zł z UE i 15,5 mln zł z budżetu samorządu województwa);

· przebudowa drogi woj. nr 544 Przasnysz – Ostrołęka na kilku odcinkach (w sumie 54 mln zł);

· remont ponad 26 km drogi woj. nr 614 Chorzele – Myszyniec na kilku odcinkach (10,7 mln zł);

· przebudowę drogi woj. 677 w kierunku Łomży (39 mln zł);

· remont drogi woj. 618 Wyszków-Pułtusk na odcinku pow. wyszkowskiego (16,5 mln zł);

· modernizację drogi woj. 614 od Chorzeli do Myszyńca (17 mln zł).

Wsparcie dla dróg powiatowych
Na wsparcie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego liczyć mogły również samorządy powiatów. Ponad 100 mln zł przeznaczonych zostało w tym roku na budowę i przebudowę dróg powiatowych. Do samorządów z subregionu ostrołęckiego trafiło łącznie ponad 16,5 mln zł na przebudowę pięciu odcinków dróg w powiatach: ostrołęckim, ostrowskim, przasnyskim, makowskim i wyszkowskim.

Lepszy dojazd do gruntów rolnych
Zarząd województwa mazowieckiego od lat wspiera również samorządy lokalne w budowie i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ciągu ostatnich 20-lat tylko w subregionie ostrołęckim udało się wybudować ponad tysiąc km tych dróg, za ponad 38,7 mln zł dofinansowania. To ważne inwestycje nie tylko dla rolników, którzy mają łatwiejszy dojazd do swoich pól i gospodarstw rolnych, ale także dla wszystkich mieszkańców terenów, które zostały objęte dofinansowaniem. Kolejne prawie 4,7 mln zł wsparcia trafi do beneficjentów z subregionu ostrołęckiego w tym roku. Dzięki tym środkom wybudowanych zostanie blisko 47,2 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

ZDROWIE
Inwestycje nie ominęły także placówek służby zdrowia, do których trafiło w sumie ponad 471 mln zł z budżetu województwa, z czego ponad 468 mln zł na inwestycje w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz ostrołęckim „Meditransie”. Dużym wsparciem dla ostrołęckiego szpitala okazały się również środki unijne – ponad 10,1 mln zł w latach 2007-2013.

Szereg inwestycji w ciągu ostatnich 20 lat prowadzony był dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego. Do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego trafiło ponad 459 mln zł. Najwięcej środków przekazano na samą budowę szpitala – prawie 250 mln zł. Przebudowa, modernizacja i zakup wyposażenia pomieszczeń budynku D na potrzeby przychodni specjalistycznych, rejestracji, szatni i części administracji pochłonęła ponad 5,1 mln zł. Na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, aparatury, a także sprzętu komputerowego w ciągu ostatnich 20 lat szpital uzyskał ponad 8,7 mln zł wsparcia z budżetu województwa mazowieckiego. Ponad 1 mln zł kosztował zakup cyfrowego aparatu RTG do mammografii z funkcją tomosyntezy, ponad 2,4 mln zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, a prawie 1 mln zł wyposażenie Pracowni Okulistycznej i Zakładu Rehabilitacji. W całości sfinansowano również zakup aparatu do echokardiografii, którego koszt to 800 tys. zł.

– Nasz szpital jest jedyną tego typu placówką medyczną dla ponad 140 tys. mieszkańców Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Oddziały specjalistyczne obsługują 500 tys. pacjentów, a rocznie hospitalizowanych jest ich ok. 25 tys. W ostatnim czasie w szpitalu dokonanych zostało wiele inwestycji zarówno infrastrukturalnych, jak i w sprzęt i aparaturę medyczną. Wiele z tych inwestycji dokonano dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego – mówi Paweł Natkowski, dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. – Od ponad 10 lat wykonujemy bardzo skomplikowane badania koronarograficze i zabiegi angioplastyki wieńcowej w oddziale kardiologii interwencyjnej. Wszczepiane są stymulatory i rozruszniki serca, a od 2018 r. wykonuje się także ablacje – zabiegi wykonywane przez nieliczne placówki kliniczne. Szpital stara się dostosować zakres usług do zapotrzebowania pacjentów. Od kilku lat działa oddział onkologiczny, realizujący unikatowe programy lekowe. Zainwestowano też w zakup sprzętu (izolator) i wyposażenie pracowni cytostatyków, co daje bezpieczeństwo pracy dla pracowników i bezpieczeństwo dla pacjentów. Nowym przedsięwzięciem i wyzwaniem jest innowacyjny system dystrybucji leków tzw. system szaf lekowych z uruchomionym systemem elektronicznych zleceń lekarskich. Spowoduje to większe bezpieczeństwo w podawaniu leków oraz zmniejszy koszty stosowanych leków. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom pacjentów przygotowano bazę lokalowo-sprzętową dla Oddziału Okulistycznego i przystąpiono do konkursu ofert w NFZ – szpital jest w trakcie procedury przetargowej. Drugim ważnym kierunkiem rozwoju usług medycznych jest rehabilitacja. Rozpoczęto przygotowania do uruchomienia Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej i stacjonarnego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – dodaje Paweł Natkowski.

Środki z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczane były również na działalność Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans Ostrołęka” – 8,6 mln zł. Jedną z ważniejszych inwestycji była modernizacja Stacji Transportu i Obsługi Pojazdów należącej do ostrołęckiego Meditransu, na którą z budżetu samorządu województwa przeznaczono blisko 2 mln zł. Blisko 3,9 mln zł pochłonęły także zakupy ambulansów i samochodów sanitarnych dla stacji. Rozpoczęła się również długo oczekiwana budowa nowej stacji wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego w Ostrowi Mazowieckiej samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel ponad 1,7 mln zł.

Dużym wsparciem dla placówek zdrowia z subregionu ostrołęckiego okazały się też środki unijne – ponad 32,9 mln zł w latach 2004-2013. W szpitalu w Przasnyszu ponad 1,5 mln zł dotacji pozwoliły na poprawę warunków działania Oddziału Psychiatrycznego i Oddziału Wewnętrznego, a kolejne 4 mln zł umożliwiły placówce rozszerzenie zakresu świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej. Po blisko 1,6 mln zł na zakup aparatury, sprzętu i urządzeń medycznych sięgnął szpital powiatowy w Wyszkowie. Modernizacji uległy również budynki Ośrodka Zdrowia w Baranowie, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej oraz ośrodki zdrowia w gminie Jednorożec.

Poza tym szpitale w Ostrowi Mazowieckiej i Przasnyszu sięgnęły po dofinansowanie na informatyzację. Również placówki samorządu województwa biorą udział w kompleksowym projekcie „E-zdrowie dla Mazowsza”, w ramach którego będą mieć spójny, ujednolicony system informatyczny. Informatyzacji będą w ramach tego projektu poddane obie placówki: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce i „MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce.

Środki unijne wsparły ochronę zdrowia w subregionie ostrołęckim także w ramach ZPORR. Po dofinansowanie w wysokości blisko 4,7 mln zł sięgnęły 4 placówki. Udało się m.in.: zakupić ambulanse dla ostrołęckiego „Meditransu” (1,7 mln zł) oraz sprzęt dla szpitala w Makowie Mazowieckim (2,1 mln zł).

Cztery placówki medyczne z subregionu ostrołęckiego otrzymały także ponad 3 mln zł wsparcia z budżetu samorządu województwa w ramach komponentu G SIWRM-u, m.in. po 1 mln zł dotacji pozwoliło na kompleksowe ucyfrowienie Pracowni Obrazowania i zakup cyfrowego aparatu RTG dla szpitala powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej oraz modernizację i doposażenie szpitala powiatowego Przasnyszu.

Kolektory w Ostrołęce
Dzięki dotacji ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz wsparciu z budżetu województwa Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce oraz SP ZOZ „Meditrans” w Ostrołęce wzięły udział w programie, w ramach którego w 12 szpitalach na Mazowszu zamontowano farmy paneli słonecznych. Wartość inwestycji w obu ostrołęckich placówkach to ponad 2,7 mln zł.

KULTURA I TURYSTYKA
Placówki kultury oraz obiekty zabytkowe z subregionu ostrołęckiego w sumie otrzymały już ponad 12,3 mln zł z budżetu województwa, a także ponad 28,5 mln zł z funduszy unijnych. Środki unijne pozwoliły m.in. na realizację w Ostrołęce projektu „Ponarwie. Konserwacja i rewitalizacja fortu ziemnego i pomnika-mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 r.” (5,2 mln zł).Gmina Myszyniec pozyskała 5,5 mln zł na budowę Regionalnego Centrum Kultury, a samorząd miasta Przasnysz również 5,5 mln zł na rewitalizację rynku. Poza tym przy udziale środków unijnych wyremontowany został zabytkowy dwór i park „Wrota na Kurpie” w Przystani. Udało się również przebudować Ogródek Jordanowski w Ostrowi Mazowieckiej, zmodernizować Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik” w Wyszkowie czy też przeprowadzić prace modernizacyjno-konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Rostkowie.

Ponad 8,8 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego trafiło do Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Środki te zostały przeznaczone na remonty, inwestycje czy zakup niezbędnego wyposażenia. W 2015 r. blisko 2 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczył na zakup budynku przy ul. Bema 9. Adaptacja tego budynku to szansa na dalszy rozwój muzeum.

– Kurpie zamieszkujący północno-wschodni skrawek województwa, od wieków stanowili integralną część Mazowsza. Dzisiaj poczucie wspólnoty oparte jest z jednej strony na mocnym fundamencie przeszłości i jej poszanowaniu, a z drugiej na planowaniu przyszłości uwzględniając potrzeby lokalnych społeczności. Dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej z formalnego punktu widzenia samorząd województwa mazowieckiego jest organizatorem i organem nadzorującym działalność instytucji. Doświadczenia dwudziestu lat współpracy wskazują na to, że jest przede wszystkim partnerem w realizacji wspólnych celów, dostrzegającym potrzeby wynikające z realizacji bieżących zadań muzeum, jak i dalekosiężnych planów. Muzeum w ostatnich latach zawdzięcza swój rozwój inwestycjom realizowanym z udziałem środków europejskich, do których wkład wysłany zapewnił samorząd województwa. Wystarczy wspomnieć projekt Ponarwie, czyli rewitalizację pomnika-mauzoleum czy kończącą się obecnie rewitalizację i adaptację nieruchomości przy pl. Bema 9, zakupionej z dotacji celowej samorządu województwa – mówi Maria Samsel, dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Z kolei na organizację imprez kulturalnych i turystycznych w subregionie ostrołęckim oraz renowację obiektów zabytkowych samorząd województwa przeznaczył ponad 5,7 mln zł. Tylko w tym roku do subregionu ostrołęckiego trafi ponad 1,2 mln zł na prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone przy zabytkach. Dofinansowanie z budżetu Mazowsza otrzyma 15 projektów.

BLISKO 680 TYS. ZŁ W 2018 R.

W tym roku zarząd województwa rozstrzygnął dwa konkursy dla organizacji pozarządowych na organizację imprez, wydarzeń kulturalnych i turystycznych czy też publikację wydawnictw. Do subregionu ostrołęckiego trafi w sumie blisko 680 tys. zł na organizację 48 projektów. Znalazły się wśród nich m.in. festiwal muzyczny, przegląd zespołów artystycznych, Kurpiowska Biesiada Weselna, mural, festyn, piknik historyczny oraz rajd rowerowy.

W pierwszym konkursie w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dofinansowanie w wysokości ponad 550 tys. zł otrzymało 39 przedsięwzięcia z subregionu ostrołęckiego. Kolejnych 9 projektów, dotyczących turystyki i krajoznawstwa dostanie ponad 128 tys. zł wsparcia z budżetu Mazowsza.

OBIEKTY SPORTOWE

Samorząd województwa stworzył nowy autorski program „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”. Na zmodernizowanie lub stworzenie m.in. boisk, bieżni, torów czy siłowni plenerowych do subregionu ostrołęckiego trafi ponad 1,9 mln zł. Dzięki tym środkom zrealizowanych będzie 12 projektów. Każdy powiat bądź gmina mogły złożyć najwyżej dwa wnioski. Maksymalne wsparcie obejmuje do 75 proc. kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 200 tys. zł.

SOŁECTWA
W tym roku w ramach pilotażowego programu samorządu województwa Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 wsparcie otrzymało 37 gmin z subregionu ostrołęckiego. Dzięki temu zrealizują one 73 inwestycje za ponad 714,5 tys. zł.

OSP
Samorząd województwa mazowieckiego od lat wspiera również mazowieckich strażaków ochotników w zakupie samochodów pożarniczych oraz niezbędnego sprzętu. W latach 2006-2017 do jednostek OSP z subregionu ostrołęckiego trafiło w sumie ponad 8,3 mln zł z budżetu Mazowsza. Wsparcie to pozwoliło na zakup m.in. 75 samochodów pożarniczych, 4 łodzie ratunkowe, 85 pomp i motopomp pożarniczych oraz innego sprzętu specjalistycznego. Tylko w tym roku ochotnicze straże pożarne z subregionu ostrołęckiego otrzymają blisko milion zł na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wsparcie trafi do 10 jednostek. Gminy, które wnioskowały o dofinansowanie, mogły uzyskać do 130 tys. zł na ciężki lub średni samochód ratowniczo-gaśniczy wyposażony w specjalistyczny sprzęt i do 70 tys. zł na lekki samochód. W tym roku jednostki otrzymają również wsparcie na remonty strażnic. Do subregionu ostrołęckiego na ten cel trafi 965 tys. zł na realizacje 41 projektów.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.