Twórcy Radosnego Świetlicobusu nagrodzeni przez minister Rafalską

Za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej minister rodziny, pracy i polityki społecznej uhonorowała pracowników socjalnych i organizacje społeczne – w dniu pracownika socjalnego 21 listopada. Wyróżnienie otrzymała również organizacja z Ostrołęki. Poniżej prezentujemy uzasadnienie dla wyróżnienia opublikowane przez ministerstwo.

Klub Integracji Społecznej „Progress” w Ostrołęce – za działalność na rzecz grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizację innowacyjnych projektów z zakresu reintegracji społeczno- zawodowej, aktywizacji społeczno–zawodowej oraz budownictwa socjalnego.

Celem powstałego w 2010 r. Klubu Integracji Społecznej (KIS) „Progress”  w Ostrołęce jest pomoc osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu  i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych umożliwiających im powrót na rynek pracy. KIS „Progress” od początku wykorzystuje w swojej pracy innowacyjne i twórcze metody, stale poszerzając ofertę pomocową Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce adresowaną do osób z różnych grup społecznych, korzystających z pomocy Ośrodka.

Pracownicy KIS „Progress”, rozumiejąc ideę oraz znaczenie współpracy międzysektorowej a także partnerstwa lokalnego, współpracują z wieloma instytucjami, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi czy też radami osiedli i spółdzielniami mieszkaniowymi. Istotna jest też współpraca ze specjalistami m.in. terapeutami leczenia uzależnień czy też doradcami zawodowymi, którzy wspierają działania Klubu Integracji Społecznej „Progress”. Jako pomysłodawca i realizator pionierskich projektów z zakresu reintegracji i aktywizacji społeczno – zawodowej oraz budownictwa socjalnego kierowanych do osób bezrobotnych, KIS „Progress” skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację ww. projektów.

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy KIS „Progress” zajmuje się organizacją prac społecznie użytecznych, które są skuteczną formą aktywizacji zawodowej. Do tej pory wsparciem w postaci prac społecznie użytecznych zostało objętych niemal 150 osób,  z którymi w ramach ww. działań zostały zawarte kontrakty socjalne mające na celu wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej i zawodowej.

Projekty realizowane z zakresu budownictwa socjalnego przyczyniły się do poprawy warunków mieszkaniowo–bytowych mieszkańców bloków socjalnych i sprawiły, że dana dzielnica stała się atrakcyjniejsza w oczach pozostałych mieszkańców, ale przede wszystkim zainspirowały uczestników projektu do podjęcia starań w kierunku zmiany swojej sytuacji.

Działania związane z integracją i animacją lokalną realizowane są w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie miasta Ostrołęki. Współpraca ta umożliwia pracownikom KIS „Progress” współtworzenie działań  z zakresu animacji lokalnej, które przyczyniają się do poprawy wizerunku pomocy społecznej, ożywiają społeczność lokalną i aktywizują mieszkańców. Większość działań na stałe wpisała się w kalendarz ostrołęckich lokalnych wydarzeń jak chociażby Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, Dzień Serdeczności, Ostrołęckie Dni Trzeźwości czy też Rodzinny Bieg Mikołajkowy.

.

Warto również wspomnieć o realizowanym przez KIS „Progress” programie pn. „Radosny Świetlicobus” czyli objazdowej świetlicy odwiedzającej w okresie wakacyjnym ostrołęckie osiedla. Animatorzy i wolontariusze Świetlicobusu, poprzez uczestnictwo  w różnych osiedlowych wydarzeniach, organizują czas wolny dzieciom i ich rodzinom. Działania te umacniają więzi rodzinne, wpływają na budowanie pozytywnej relacji dorosły – dziecko oraz pozwalają na twórcze spędzanie wolnego czasu z rodziną.

Pracownicy KIS „Progress” byli również inicjatorami powstania Stowarzyszenia na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Społeczności Lokalnej „Wsparcie i Rozwój”, którego głównym celem jest wspieranie i uzupełnianie działań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Działalność zawodowa pracowników KIS „Progress”, dostrzegana nie tylko przez instytucje lokalne, ale także przez samych mieszkańców, jest skutecznym narzędziem przeciwdziałania bezradności społecznej oraz pozytywnie wpływa na zmianę wizerunku pomocy społecznej.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.