Sesja Rady Gminy z wystąpieniem oficera WKU

Szef ds. rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień przyjechał na ostatnią sesję Rady Gminy Olszewo-Borki. Mjr Sławomir Kośnica przedstawił informację na temat tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej oraz terytorialnej służby wojskowej na Mazowszu.

Rada Gminy Olszewo-Borki obradowała 29 listopada w remizie strażackiej w Dobrołęce. Urząd Gminy jest bowiem w remoncie.

Jak informuje Urząd Gminy, na wyjazdowej sesji radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2030; dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających z proponowanych zmian w budżecie gminy;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok; – budżet po zmianach wynosi dochody 42 260 765,12 zł; wydatki 48 016 258,38 zł;

Najważniejsze zmiany w dochodach dotyczą zwiększenia: z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, osób prawnych, z tytułu wpłat mieszkańców na wykonanie przyłączy wodociągowych oraz zmniejszenia środków planowych na budowę fotowoltaiki jako udział własny mieszkańców;
Najważniejsze zmiany po stronie wydatków dotyczą zwiększenia; na bieżące utrzymanie dróg gminnych, wyposażenia do UG, na zakup środków żywności do stołówek szkolnych;

  • w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Olszewie-Borkach; na utworzenie Dziennego Domu „Senior+” gmina Olszewo-Borki otrzymała wsparcie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020; rozpocznie działalność od stycznia 2018 r; będzie skupiała 30 osób powyżej 60 roku życia, dla których prowadzone będą różnego rodzaju zajęcia;
  • w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki za lata 2015-2016”; co 2 lata jest obowiązek sporządzenia i przedłożenia radzie gminy Raportu z wykonania programu ochrony środowiska. Obowiązek ten wynika z ustawy – Prawo ochrony środowiska;
  • w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”; obowiązek przyjęcia w/w Programu wynika z ustawy – Prawo ochrony środowiska; program określa politykę środowiskową a także wyznacza cele i zadania środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów; uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu w Ostrołęce;,
  • w sprawie przyjęcia „Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2031”; obowiązek przyjęcia Założeń wynika z ustawy – Prawo energetyczne; głównym celem Założeń jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz zaopatrzenie w energię odbiorów przy możliwie najniższych kosztach oraz ograniczenie wpływu gospodarki energetycznej na środowisko naturalne; projekt Założeń uzyskał pozytywną opinię Zarządu Województwa Mazowieckiego;
  • w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2032”; przyjęty Program daje możliwość ubiegania się o dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania związane z odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest;
  • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz kolorystykę pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów; projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce;
  • w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olszewo-Borki; regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Postanowienia Regulaminu zostały dostosowane do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów; projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce;
  • w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok; program będzie realizowany przez gminę w 2018 roku: w I kwartale zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizacje zadań określonych programem.
Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.