Rażąca niewdzięczność obdarowanego

Proszę o dokładne wyjaśnienie pojęcia „rażąca niewdzięczność obdarowanego wobec darczyńcy”. Spotkałem się z takim pojęciem lecz chcę dokładnie wiedzieć co to oznacza i kiedy można powołać się na ten zapis prawny.

Samo pojęcie „rażącej niewdzięczności” zostało użyte w art. 898 § 1 Kodeksu cywilnego.  Zgodnie z treścią tego artykułu darczyńca może odwołać darowiznę – nawet taką, która została już wykonana – jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Pojęcie to jest jednym z wielu pojęć niedookreślonych (nie sprecyzowanych) w prawie, a jego rozwinięcie wynika przede wszystkim z wieloletniego dorobku orzecznictwa sądowego. Zgodnie z nim, pod pojęcie „rażącej niewdzięczności” podpada tylko takie zachowanie obdarowanego polegające na działaniu lub zaniechaniu skierowanym bezpośrednio lub nawet pośrednio przeciwko darczyńcy. Zachowanie takie – oceniając rzecz rozsądnie – musi zostać uznane za wysoce krzywdzące i niewłaściwe wobec darczyńcy. Zaliczamy do nich  przede wszystkim: popełnienie przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub czci albo mieniu darczyńcy oraz o naruszenie przez obdarowanego spoczywających na nim obowiązków wynikających ze stosunków osobistych (rodzinnych) łączących go z darczyńcą oraz obowiązku wdzięczności. Nie mogą być uznane za „rażącą niewdzięczność” przykrości i krzywdy czynione impulsywnie lecz mieszczące się w granicach zwykłych konfliktów życia codziennego.
O tym, czy w danej sprawie mamy do czynienia z „rażącą niewdzięcznością”, będzie zawsze decydował sąd na podstawie konkretnych jej okoliczności. Odwołanie każdej darowizny, nawet uczynionej w formie aktu notarialnego, następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu w zwykłej formie pisemnej. Samo oświadczenie o odwołaniu nie skutkuje automatycznie ”powrotnym” przejściem własności rzeczy darowanej na darczyńcę.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.

podobne wiadomości

Podziel się