Miasto i spółka

Żródło:UM

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne — tak ma się nazywać nowa miejska spółka. Ma zajmować się utrzymaniem porządku i czystości w Ostrołęce w tym wywożeniem, przetwarzaniem i składowaniem odpadów.

Zgodę na utworzenie przez prezydenta nowej spółki komunalnej wyraziła Rada miasta na sesji 5 października.
Miasto będzie miało najprawdopodobniej sto procent udziałów w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym.choć w uchwale nie jest to precyzyjnie określone. Mowa jest tylko o tym, że „środki przeznaczone na kapitał zakładowy Spółki zostaną pokryte ze środków budżetu miasta Ostrołęki oraz z majątku stanowiącego jego własność”. Nie ma mowy o innych udziałowcach, ale nie ma też mowy, że kapitał zakładowy miasto sfinansuje w stu procentach. Wkład miasta w kapitał zakładowy ma być mniejszy lub równy trzem milionom złotych.

W uzasadnieniu do uchwały, gdy była jeszcze projektem napisano, że miasto skoro ponosi odpowiedzialność za odpady na swoim terenie, musi zajmować się wszystkim naraz – zbieraniem śmieci na ulicach, odbiorem odpadów od mieszkańców i firm oraz wywożeniem ich do sortowni i na wysypisko. W uzasadnieniu nazwano to spójnością.

„Taka spójność działań zabezpieczy mieszkańców przez wzrostami cen za odbiór odpadów, a samorządowi umożliwi pełną kontrolę nad prawidłowością procesu gospodarki odpadami” – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Obecnie wysypiskiem śmieci i sortownią odpadów zarządza inna miejska spółka – Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Śmieci od mieszkańców odbierają firmy wyłonione w przetargu. Utrzymaniem ulic w czystości zajmują się częściowo firmy wyłonione w przetargach a częściowo Miejski Zakład m.in. Infrastruktury Technicznej. 

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.