Jazda bez prawa jazdy

stockvault-hands-on-wheel141789Czy mogę kierować pojazdem z zaświadczeniem o utracie lub wymianie prawa jazdy?

 

Kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia m.in. następujący warunek; posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem.

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest w szczególności wydane w kraju prawo jazdy.

W związku z powyższym zaświadczenie o którym mowa w pytaniu, nie jest dokumentem stwierdzającym  uprawnienie do kierowania pojazdem.

Dlatego też  kierowanie pojazdem w takiej sytuacji może wypełniać przesłanki wykroczenia z art. 95 kodeksu wykroczeń, w myśl którego kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Zgodnie z „taryfikatorem” kara grzywny wynosi 50 zł za brak każdego z dokumentów.

Należy przy tym wspomnieć, że osoba posiadająca prawo jazdy jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie tego dokumentu, jego zniszczeniu  w stopniu powodującym nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Na wniosek osoby uprawnionej w przypadkach, o których mowa powyżej starosta wydaje, za stosowną opłatą:

1) wtórnik dokumentu pod warunkiem:

a) złożenia oświadczenia o utracie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny  (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), albo

b) zwrotu zniszczonego dokumentu;

2) nowy dokument pod warunkiem zwrotu dokumentu wymagającego zmiany

Osoba, która po uzyskaniu wtórnika odzyskała utracony dokument jest obowiązana zwrócić ten dokument staroście.

Podstawa prawna: Art. 3, art. 4 i art. 18 Ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U z 2011r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm); Art. 95 Ustawy Kodeks Wykroczeń (tekst   jednolity: Dz. U z 2013r. poz. 482 z późn. zm); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1624 z późn. zm).

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.