Dyrektor szpitala w Ostrołęce oskarżony o udział w zmowie przetargowej

Komunikat Prokuratury Okręgowej w Warszawie na temat skierowania aktu oskarżenia w sprawie zmowy przetargowej na dostawy żywności i usług dla Szpitali w Puławach, Ostrołęce, Pruszkowie i Biskupcu.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego w Puławach akt oskarżenia przeciwko 9 osobom oskarżonym o popełnienie kilkunastu przestępstw w związku organizacją i przebiegiem przetargów na dostawy całodziennych posiłków dla pacjentów Szpitali w Puławach, Pruszkowie i Biskupcu oraz usług kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji dla Szpitala w Ostrołęce. 

Robert K. i Radosław M. – osoby występujące w imieniu konsorcjum podmiotów starających się o udzielenie zamówienia (m.in. spółki zoo V.S., Spółdzielni Inwalidów N. z Krakowa i innych) zostali oskarżeni o popełnienie przestępstw polegających na wejściu w porozumienie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,  z osobami zajmującymi się w imieniu Szpitali organizowaniem przetargów na dostawę posiłków oraz usług i nakłonienie w/w osób do wprowadzenia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapisów eliminujących inne podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia, a korzystnych wyłączenie dla konsorcjum reprezentowanego przez oskarżonych (art. 305 § 1 kk). Chodziło o takie parametry zamówień jak: możliwość ubiegania się o zamówienie podmiotu, u którego co najmniej 50 % zatrudnionych osób stanowią osoby niepełnosprawne, obowiązek posiadania polisy na określoną kwotę, obowiązek zapewnienia kuchni zapasowej położonej w odległości do 60 km od zamawiającego, zdolność kredytowa, obowiązek posiadania przez wykonawcę ściśle określonego parametrami sprzętu do dekontaminacji itp. 

Ponadto, Robert K. i Radosław M. oskarżeni zostali o udzielenie Joannie H. – Dyrektorowi SP ZOZ w Puławach korzyści majątkowej w łącznej kwocie ponad 116 tyś zł w związku z pełnioną przez nią funkcją publiczną w zamian rozstrzygnięcie przetargu zgodnie z oczekiwaniami dostawcy usług (art. 229 § 1 kk), zaś Joanna H. oskarżona została o przyjęcie korzyści majątkowej w w/w wysokości (art. 228 § 3 kk). Zarzuty korupcji dotyczą także udzielania w/w oskarżonej w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznej przez Roberta K. korzyści majątkowej w postaci nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 20 tyś zł, bez określonego terminu zwrotu. 

Oskarżeni o zmowę przetargową (wejście w porozumienie z wykonawcą) zostali także: Joanna H. – pełniąca funkcję Dyrektora SP ZOZ  w Puławach, Wojciech M. – Dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce,  Roman K. – inspektor ds. inwestycji w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu oraz Urszula O. – sekretarz w komisji przetargowej Szpitala Powiatowego w Pruszkowie. Rolą w/w osób było podjecie czynności mających na celu doprowadzenie do wyboru oferty konsorcjum. Ponadto w/w osoby oskarżone zostały o złożenie w dokumentacji przetargowej fałszywych oświadczeń, iż nie pozostają z żadnym z wykonawców w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności tj. o czyny z art. 233 § 6 kk. 

Zarzuty dotyczą lat 2013-2014 r. Wartości zamówień wynosiły: w przypadku Szpitala w Puławach ponad 14 mln zł, w przypadku Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce ponad 19 mln zł, w przypadku Szpitala im. Jana Mikulicza w Biskupcu ponad 2,5 mln zł, zaś w przypadku Szpitala Powiatowego w Pruszkowie ponad 700 tyś zł. 

Z ustaleń śledztwa wynika, iż Spółdzielnia Inwalidów N. z Krakowa była udziałowcem spółki V.S. Prezesem obu podmiotów był Radosław M., a czynności związane z bezpośrednim kontaktem z przedstawicielami szpitali prowadził Robert K. Reprezentowane przez nich firmy brały udział w przetargach m.in. na żywienie pacjentów szpitali na terenie całego kraju, dostawy usług. Jak ustalono w toku śledztwa, Robert K. oraz Radosław M. wchodzili w porozumienie z dyrektorami Szpitali bądź innymi osobami odpowiedzialnymi za przetargi publiczne, doprowadzając do umieszczania w SIWZ wymagań preferujących reprezentowaną przez nich firmę. Ich głównym celem było takie ukierunkowanie postępowań przetargowych na świadczenie usług żywienia, by miały zapewnić maksymalne korzyści finansowe związanym z nimi podmiotom. Wykorzystując znajomość z kierownictwem poszczególnych placówek organizujących przetargi, wchodzili z nimi oraz ich pracownikami w porozumienie przed i w trakcie realizowanych zamówień publicznych, brali czynny udział w zamieszczeniu w SIWZ zapisów umożliwiających uzyskanie przez nich zamówień, a także w porozumieniu z przedstawicielami zamawiającego poznawali szczegóły konkurencyjnych ofert, co umożliwiało im złożenie oferty korzystniejszej i eliminację konkurentów. 

Wszechstronna analiza okoliczności ujawnionych w toku śledztwa wskazuje, iż działanie podejrzanych nie było przypadkowe i jednostkowe, lecz stanowiło wynik porozumień ograniczających konkurencję, było sprzeczne z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych i prowadziło do eliminacji z przetargów podmiotów, które mogłyby wykonać usługi znacznie taniej, z korzyścią dla zamawiających podmiotów. 

Śledztwo w przedmiotowej sprawie Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadziła wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Łukasz Łapczyński
rzecznik prasowy
Prokuratury Okręgowej w Warszawie 

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.