Dla kogo karta rowerowa

Mam 13 lat i chodzę do I klasy gimnazjum. W jaki sposób mogę uzyskać kartę rowerową?

bicycle-397960_1280

Z dniem 19 stycznia 2013r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. Nr 600 z późn. zm.), które  w sposób istotny zmieniły zasady uzyskiwania karty rowerowej.

Uczeń Szkoły Podstawowej może uzyskać kartę rowerową w trakcie zajęć, gdyż  w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w poszczególnych typach szkół zawarte są treści umożliwiające przygotowanie ucznia do ubiegania się o wydanie karty rowerowej. Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje wynikające z Karty Nauczyciela.

Dyrektor szkoły może zawrzeć porozumienie z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego lub ośrodkiem szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o nieodpłatnym uczestnictwie uczniów w zajęciach organizowanych przez ten ośrodek dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej.

Koszty uczestnictwa uczniów w zajęciach są pokrywane ze środków własnych wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub ośrodka szkolenia kierowców.

Natomiast zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a niebędących uczniami szkoły podstawowej, są prowadzone w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub w ośrodku szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Jak wynika z powyższego zajęcia nie mogą być prowadzone np. w gimnazjum.

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

 • osiągnęła wymagany minimalny wiek tj. 10 lat;
 • wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

 • dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej
 • dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań –  osobie niewymienionej w pkt. 1.

 

Do 19 stycznia 2013r. sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonywali:

 • nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły;
 • policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
 • egzaminator.

Obecnie czyli po 19 stycznia 2013r. sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:

 • nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;
 • policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
 • egzaminator;
 • instruktor.

Sprawdzenie umiejętności odbywa się w jednostce prowadzącej zajęcia (czyli w szkole podstawowej, word lub osk) w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna.

Jak wynika więc z powyższego kartę rowerową będzie można uzyskać tylko i wyłącznie po odbyciu szkolenia w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub w ośrodku szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

 

Warto jednocześnie wspomnieć, że Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013r. (Dz. U z 2013r. poz. 512) reguluje m.in. kwestie organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, tryb i warunki egzaminu oraz wzór karty rowerowej.

 

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.