Czy gimnazjalista może jeździć skuterem?

Mam ukończone 13 lat i chodzę do pierwszej klasy  gimnazjum. Chciałbym zapytać, w której klasie gimnazjum będę mógł zrobić kartę motorowerową, żeby móc jeździć skuterem?

motor-scooter-275017_1280

Z dniem 19 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy Ustawy o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 600 z późn. zm.), które w sposób istotny zmieniły zasady nabywania uprawnień do kierowania motorowerami. Zgodnie z w/w przepisami, w chwili obecnej nie istnieje możliwość uzyskania w Szkole Gimnazjalnej karty motorowerowej tj. dokumentu, który uprawniał do kierowania motorowerem.

W miejsce „karty motorowerowej” zostało wprowadzone prawo jazdy kategorii AM, które uprawnia do kierowania m.in. motorowerem. Prawo jazdy kategorii AM można uzyskać tylko i wyłącznie odbywając odpowiednie szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdając egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Ponadto minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii AM wynosi 14 lat. Natomiast przed 19 stycznia 2013 r. kartę motorowerową mogła uzyskać osoba, która miała ukończone 13 lat. W celu uzyskania prawa jazdy kategorii AM należy pokonać następującą drogę:

  • zgłosić się do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta lub odpowiedniego Starostwa w celu wypełnienia wniosku o wydanie prawa jazdy kategorii AM oraz złożenia m.in. orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, aktualnego zdjęcia i pisemnej zgody rodzica lub opiekuna – w przypadku nie ukończenia 18 lat. Po przedłożeniu stosownych dokumentów i zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym zostanie przekazany numer profilu kandydata na kierowcę,
  • z przydzielonym numerem ewidencyjnym należy udać się do wybranej szkoły nauki jazdy, która prowadzi szkolenie w zakresie kategorii AM prawa jazdy,  w celu ukończenia szkolenia podstawowego,
  • po odbyciu stosownego szkolenia zgłaszamy się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego gdzie zdajemy egzamin państwowy. Warto przy tym wspomnieć, że część praktyczna egzaminu w ruchu drogowym na kategorię AM odbywa się tylko po wyznaczonej trasie zatwierdzonej przez odpowiedni Urząd Marszałkowski,
  • po uzyskaniu pozytywnego wyniku ponownie zgłaszamy się do tego samego urzędu, co na początku, w celu wniesienia opłaty i odebrania upragnionego prawa jazdy.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że każda osoba, która ukończyła 18 lat po 19 stycznia 2013r. aby kierować motorowerem powinna posiadać stosowny dokument tj. prawo jazdy na dowolną kategorię.  Natomiast dla osób, które ukończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013r. wystarczy posiadanie dowodu osobistego do kierowania motorowerem.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.